vugu,golang面向WebAssembly的WebUI库

Vugu是一个用Go编写的面向WebAssembly的Web UI实验库
开源:github.com/vugu/vugu
官网在这里:https://www.vugu.org/
文档在这里:https://www.vugu.org/doc
也可以即时运行 https://play.vugu.org

root.vugu 这是主要的文件,Web呈现。

  <div class="my-first-vugu-comp">
    <button @click="data.Toggle()">Test</button>
    <div vg-if="data.Show">I am here!</div>
  </div>
   
  <style>
    .my-first-vugu-comp { background: #eee; }
  </style>
   
  <script type="application/x-go">
    type RootData struct { Show bool }
    func (data *RootData) Toggle() { data.Show = !data.Show }
  </script>

devserver.go 这是运行文件,名字随意,注意第一行。

  // +build ignore
   
  package main
   
  import (
  	"log"
  	"net/http"
  	"os"
   
  	"github.com/vugu/vugu/simplehttp"
  )
   
  func main() {
  	wd, _ := os.Getwd()
  	l := "127.0.0.1:8844"
  	log.Printf("Starting HTTP Server at %q", l)
  	h := simplehttp.New(wd, true)
  	// include a CSS file
  	// simplehttp.DefaultStaticData["CSSFiles"] = []string{ "/my/file.css" }
  	log.Fatal(http.ListenAndServe(l, h))
  }

运行后,可以通过浏览器http://127.0.0.1:8844看到效果。

 1. root.vugu只支持一个顶级div,当然你可以嵌套
 2. root.vugu中的script不再支持javascript,只允许application/x-go,使用golang代码
 3. 像模板一样,vugu可以使用一些关键词,完成判断,循环,事件,动态,模块化等功能。

服务器部份还是主要看看引用的github.com/vugu/vugu/simplehttp/simple-handler.go文件,这里包括了页面的默认定义等等。

相关文章